Digital Poster Artwork, I-16


[POST004]  Boris Safonov Type 28 "White 51" A3 size
€3.00[POST017]  I-16 Type 5s 'Moscow Troika' A3 size
€3.00